Gestió de l’edifici

1. CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA

L’etiqueta energètica acredia oficialment el nivell de consum energètic d’un edifici o habitatge i, per tant, també n’acredita la despesa econòmica i les emissions contaminants. Per a l’obtenció de l’etiqueta energètica cal un certificat energètic tramitat per un tècnic competent i registrat. 2

2. CÈDULES D’HABITABILITAT SEGONA OCUPACIÓ

La cèdula d’habitabilitat acredita oficialment que un lloc pot ser utilitzat com habitatge en les condicions de salubritat i seguretat adequades, fins a un nombre màxim de persones per a l’obtenció d’una cèdula d’habitabilitat oficial en habitatges usats és necessari un certificat d’habitabilitat emès per un tècnic competent. 3

3. LEGALITZACIÓ D’OBRES

El projecte de legalització d’obres serveix per legalitzar una edificació construïda sense llicència. Per a això, cal que la construcció a legalitzar compleixi amb la legalitat urbanística i les normatives d’edificació vigents en el moment de sol·licitar la legalització. En el cas que no compleixi amb aquestes normatives, serà necessari realitzar obres d’adaptació. 4

4. CERTIFICATS I PROJECTES D’ACTIVITAT PER A LLICÈNCIES AMBIENTALS

Redacció de Projectes d’Instal·lacions i Obres Necessaris per Sol·licitar la llicència d’obertura i funcionament davant de l’administració. Tramitem la Documentació davant els organismes oficials, i seguim l’evolució del seu expedient fins a la obtenció de la Llicència Ambiental corresponent. 5

5. CANVIS D’ÚS D’EDIFICIS EXISTENTS

El projecte de canvi d’ús serveix per canviar l’ús a què es destina un edifici, com podria ser convertir un edifici d’oficines en un edifici d’habitatges, o una part d’un edifici, com podria ser convertir un local en habitatge. Per a això, cal que el nou ús que se li vulgui donar a l’edifici o al local sigui compatible amb la legalitat urbanística i que l’edifici compleixi amb les normatives d’edificació que li siguin d’aplicació al nou ús. 6

6. REDACCIÓ D’ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT I SALUT

La seguretat i salut dels diferents projectes, depèn de la coordinació de les diferents activitats de l’obra com a garantia que els contractistes i la resta d’entitats apliquin els principis bàsics de prevenció i seguretat laboral. Ens encarreguem de desenvolupar estudis i plans de seguretat i donem assistència tècnica en seguretat i salut laboral. 7

7. INSPECCIONS TÈCNIQUES D’EDIFICIS D’HABITATGES (ITE)

Les inspeccions tècniques dels edificis són documents destinats a diagnosticar possibles problemes en els elements dels edificis per tal de garantir la seguretat de les persones que hi són a dins i de les edificacions i persones veïnes per a la tramitació de les inspeccions tècniques és necessària la participació d’un tècnic competent. 8

8. DIAGNOSI D’EDIFICIS

La diagnosi d’un edifici és el document en el que es reflecteixen les conclusions extretes de la informació obtinguda d’un edifici mitjançant inspeccions, cales i anàlisis de proves. El principal objectiu de la diagnosi és determinar les causes de les patologies, valorar-ne la gravetat, i establir la urgència amb la que cal actuar-hi. 9

9. INFORMES I CERTIFICATS

– Informes de compliment de normatives estructural, acústica, accessibilitat, protecció contra-incendis
– Informe de lesions en edificis existents
– Certificats de solidesa
– Certificats de paraments exteriors
– Certificats de divisió horitzontal