Gestió urbanística i legalitat

prevdesplaça
Gestió urbanística i legalitat

Actualment l’aproximació a qualsevol qüestió relacionada amb l’ús del sòl requereix tenir en compte no tan sols la normativa i planejament urbanístic d’aplicació sinó també la resta de legislació i planificació sectorial que incideix en el territori.

Dins el dret administratiu una de les regulacions més destacades és aquella que està vinculada amb la planificació, amb la gestió del sòl i amb la intervenció en l’edificació i ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística.

En l’àmbit del planejament, oferim tant a les Administracions com als particulars el servei de redacció dels plans urbanístics que siguin necessaris per a poder desenvolupar qualsevol tipus d’actuació urbanística.
La necessitat d’obtenció de llicències urbanístiques per la realització d’actes de transformació o utilització del sòl, de nova edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres fa que sovint als particulars se’ls presenti la necessitat d’un assessorament especialitzat als efectes que es faci un seguiment oportú de la tramitació.

A Node comptem amb col·laboradors tècnics externs en àmbits de medi ambient, mobilitat, hidrologia i legalitat urbanística.

prevdesplaça't a dalt