Reforma i rehabilitació

prevdesplaça
Reforma i rehabilitació

Hem treballat des de la reforma puntual d’un petit apartament fins a la rehabilitació integral d’un edifici escolar, adequant l’edificació a les necessitats d’ús d’avui dia i posant en valor les qualitats de l’arquitectura tradicional.

Els projectes de rehabilitació tenen per objectiu recuperar les prestacions d’aquells edificis que, per raó de manca de manteniment o per antiguitat, no compleixen amb els nivells de confort, seguretat o salubritat que els són exigibles. Els projectes de rehabilitació més habituals són els que restitueixen o milloren les prestacions de les façanes, l’estructura, els elements comuns, els acabats o les instal·lacions.

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic coneixedor de l’edifici, que detalli les actuacions que cal fer en cada moment per assegurar-ne el correcte manteniment i adequar l’edifici a la legislació vigent.

Els projectes específics per la millora de l’accessibilitat i l’habitabilitat en edificis existents eliminant barreres arquitectòniques (instal.lant ascensors o rampes) també són motiu de molts encàrrecs fets per Comunitats de Propietaris.

La sostenibilitat i l’eficiència energètica també incideix en la feina de rehabilitació per tal de convertir i millorar el parc edificat actual. Realitzem la gestió energètica d’edificis, estudiant el consum i la demanda energètica i proposant les actuacions que facin reduir la despesa econòmica en energia i en les emissions de CO2.

Les obres de rehabilitació de façanes i tancaments dels edificis és la millor opció per millorar l’eficiència energètica d’un immoble.

prevdesplaça't a dalt