Valoracions i taxacions

prevdesplaça
Valoracions i taxacions

1. VALORACIONS AGRÍCOLES I FORESTALS

Valoració econòmica de terrenys agrícolas o forestals en sòl no urbanitzable (rústic). Conèixer el valor actual del seu terreny o les seves possibilitats d’actuació en ell mateix.

2. VALORACIONS AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Les taxacions pericials contradictòries són l’instrument  que disposen els contribuents per corregir les valoracions realitzades per l’administració tributària. En aquest procediment l’actuació dels pèrits és exigida per la llei i per tant, és bàsica una actuació rigorosa, responsable i fonamentada dels arquitectes experts, especialment en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya des de la publicació de l’ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits mínims dels informes dels perits tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria.

3.VALORACIONS LLIURES

Són les que es realitzen a voluntat del peticionari sense que tinguin efectes jurídics o legals. Són variades responent a diverses finalitats, essent utilitzades en arbitratges amistosos sense haver de recórrer als tribunals.

Aquestes valoracions no estan sotmeses a cap normativa, per tant no han de complir cap requisit formal llevat dels que sol·liciti el peticionari. No cal comprovar la situació jurídica, fiscal, legal, etc. de la informació facilitada, no essent això obstacle per a que es realitzin amb tot rigor i justificació de la documentació necessària.

Entre les més freqüents, se’n poden destacar les següents

4.VALORACIONS PER A PROCESSOS CIVILS I PENALS

En molts dels processos penals i civils o bé en diversos acords, es fa necessari valorar els béns objecte del litigi o de l’acord. Aquestes valoracions es poden dur a terme per a processos com els de Separació de Béns, Repartiment d’Herències, Dictàmens i Peritatges Judicials, etc. La Llei d’Enjudiciament Civil, així com la Llei d’Enjudiciament Criminal contemplen la figura del pèrit independent que valori aquests béns.

Aquests pèrits han d’estar qualificats i estar en possessió del títol corresponent.

La designació d’aquests pèrits la poden fer les parts o bé hi pot haver una designació judicial. Aquesta mateixa normativa se segueix en els processos judicials, cada vegada més nombrosos. Al nostre equip comptem amb professionals que han prestat serveis en aquest àmbit, distingint-se sempre per la seva imparcialitat, equitat i professionalitat.

5.VALORACIONS URBANÍSTIQUES

En els processos de transformació urbanística és necessari valorar els béns i drets d’una propietat, així com les càrregues o costos suportats, de manera que el projecte de reparcel.lació contempli una distribució equitativa entre els participants.

Per això, la Llei del Sòl espanyola preveu l’aplicació de diferents mètodes o sistemes de càlcul, en funció de la qualificació del sòl i de la classe de béns i drets afectats.

Si és propietari de sòl, el nostre equip de professionals pot assessorar-lo de com trerure el màxim partit a la seva propietat sobre la base de les anàlisis i estudis urbanístics. Si, pel contrari, el seu objectiu és adquirir terrenys amb l’objectiu de desenvolupar-los, podem fer l’estudi per vostè.

prevdesplaça't a dalt