Adequació d’espais interiors

L’actuació arquitectònica en espais interiors pot ser una tasca complexa que requereix planificació, disseny i execució amb cura. Anàlisi i programació: El primer pas és comprendre les necessitats i les funcions de l’espai interior. Això inclou l’avaluació dels requisits específics dels usuaris i la planificació de l’espai per aconseguir els objectius establerts.

Disseny

Després de comprendre les necessitats i les funcions de l’espai interior, és important crear un disseny que satisfaci aquestes necessitats. Això implica la creació d’un esquema de disseny amb un pla de planta, seccions i elevacions, així com una paleta de materials i colors que s’ajustin al concepte del disseny.

Il·luminació

La il·luminació és un element clau en l’actuació arquitectònica en espais interiors. Una il·luminació adequada pot destacar l’arquitectura i el disseny, millorar la funcionalitat de l’espai i crear l’ambient adequat per a les activitats que s’hi desenvolupen.

Detalls

Els detalls arquitectònics són importants per a la qualitat de l’espai. Això inclou la selecció de materials de qualitat, l’acabat dels detalls de les juntes i les textures, i l’atenció a la forma i la geometria de l’espai.

Accessibilitat

És important garantir que l’espai interior sigui accessible per a tothom, independentment de la seva capacitat física. Això implica la incorporació de rampes, elevadors i altres elements que facilitin l’accés per a persones amb mobilitat reduïda.
L’actuació arquitectònica en espais interiors requereix d’un anàlisi i programació adequats, un disseny ben elaborat, una il·luminació adequada, una atenció als detalls i la inclusió d’elements d’accessibilitat. Això ajudarà a crear espais interiors funcionals i estèticament atractius.

Intervenció en el patrimoni

El patrimoni arquitectònic és un element valuós de la nostra història i cultura, i per tant, ha de ser tractat amb cura i respecte.
El primer d’un projecte és conèixer a fons el patrimoni arquitectònic que es vol tractar. És important investigar la seva història, els materials utilitzats i qualsevol altra informació rellevant que pugui ajudar a entendre la seva importància.
En general, la conservació del patrimoni arquitectònic implica la preservació de les seves característiques originals i el manteniment del seu estat original en la mesura del possible.

Restauració

Si alguna part del patrimoni arquitectònic ha estat degradada o destruïda, és important restaurar-la amb cura i respecte a la seva història i arquitectura original.
En alguns casos, el patrimoni arquitectònic ha necessitat ésser adaptat per a un ús diferent al que va ser originalment dissenyat. Això pot incloure la transformació d’un edifici històric en una nova funció, com ara un museu, una biblioteca o un centre cultural. És important assegurar-se que aquestes adaptacions són respectuoses amb la seva arquitectura original i la seva importància cultural.
En resum, actuar en el patrimoni arquitectònic implica la investigació, conservació, restauració i adaptació amb cura i respecte per la seva història i arquitectura original, i sempre mantenint en ment la seva importància cultural i social.
Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. En aquest sentit, esdevé necessari l’ajut d’un tècnic coneixedor de l’edifici, que detalli les actuacions que cal fer en cada moment per assegurar-ne el correcte manteniment i adequar l’edifici a la legislació vigent.

Direcció de l'obra

La direcció d’execució d’obra és la tasca de coordinar i supervisar la construcció d’un projecte arquitectònic. Aquesta tasca recau generalment en mans d’un arquitecte o un enginyer, que s’encarrega de garantir que l’obra es construeixi segons els planols i les especificacions del projecte.
En la direcció d’execució d’obra, la primera tasca és establir un pla d’execució, que estableix el calendari i els recursos necessaris per a la construcció. Això inclou la planificació de les tasques que s’han de dur a terme, la contractació de les empreses i els professionals necessaris i la coordinació amb les autoritats per a l’obtenció dels permisos corresponents.

– Estudis tècnics i econòmics.
– Assessorament del procés d’obra.
– Gestió de la documentació d’obra.
– Planificació de l’obra.
– Medicions d’obra.
– Estimacions del preu general.
– Proposta d’industrials per l’obra.
– Gestió del teu projecte.
– Valoració de pressupostos.
– Comparatiu d’ofertes d’industrials.
– Assessorament per la contractació d’obra.
– Estudi d’alternatives per disminuir el cost.
– Control d’obra.
– Seguiment i control dels pressupostos.
– Seguiment i control dels terminis.
– Certificacions d’obra.

Valoracions i taxacions

Valoracions agrícoles i forestals

Valoració econòmica de terrenys agrícolas o forestals en sòl no urbanitzable (rústic). Conèixer el valor actual del seu terreny o les seves possibilitats d’actuació en ell mateix.

Valoracions agència tributària

Les taxacions pericials contradictòries són l’instrument que disposen els contribuents per corregir les valoracions realitzades per l’administració tributària. En aquest procediment l’actuació dels pèrits és exigida per la llei i per tant, és bàsica una actuació rigorosa, responsable i fonamentada dels arquitectes experts, especialment en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya des de la publicació de l’ORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits mínims dels informes dels perits tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria.

Valoracions lliures

Són les que es realitzen a voluntat del peticionari sense que tinguin efectes jurídics o legals. Són variades responent a diverses finalitats, essent utilitzades en arbitratges amistosos sense haver de recórrer als tribunals.
Aquestes valoracions no estan sotmeses a cap normativa, per tant no han de complir cap requisit formal llevat dels que sol·liciti el peticionari. No cal comprovar la situació jurídica, fiscal, legal, etc. de la informació facilitada, no essent això obstacle per a que es realitzin amb tot rigor i justificació de la documentació necessària.
Entre les més freqüents, se’n poden destacar les següents:
– Dictàmens sobre el valor de Béns Immobles, demanats pels seus propietaris abans d’iniciar qualsevol negociació mercantil (venda, crèdit hipotecari, aportació a societats, etc.)
– Pressupostos previs de Valor de Béns Immobles amb diferents finalitats: estudis de rehabilitació, enderroc, etc.

– Valoracions no legals per a repartiments amistosos amb diferents finalitats: separacions matrimonials, divisió d’herències, divisió de copropietats, dissolució o repartiment de negocis familiars, partició o permuta de finques, etc.

Valoracions per a processos civils i penals

En molts dels processos penals i civils o bé en diversos acords, es fa necessari valorar els béns objecte del litigi o de l’acord. Aquestes valoracions es poden dur a terme per a processos com els de Separació de Béns, Repartiment d’Herències, Dictàmens i Peritatges Judicials, etc. La Llei d’Enjudiciament Civil, així com la Llei d’Enjudiciament Criminal contemplen la figura del pèrit independent que valori aquests béns.
Aquests pèrits han d’estar qualificats i estar en possessió del títol corresponent.
La designació d’aquests pèrits la poden fer les parts o bé hi pot haver una designació judicial. Aquesta mateixa normativa se segueix en els processos judicials, cada vegada més nombrosos. Al nostre equip comptem amb professionals que han prestat serveis en aquest àmbit, distingint-se sempre per la seva imparcialitat, equitat i professionalitat.

Valoracions urbanístiques

En els processos de transformació urbanística és necessari valorar els béns i drets d’una propietat, així com les càrregues o costos suportats, de manera que el projecte de reparcel.lació contempli una distribució equitativa entre els participants.
Per això, la Llei del Sòl espanyola preveu l’aplicació de diferents mètodes o sistemes de càlcul, en funció de la qualificació del sòl i de la classe de béns i drets afectats.
Si és propietari de sòl, el nostre equip de professionals pot assessorar-lo de com trerure el màxim partit a la seva propietat sobre la base de les anàlisis i estudis urbanístics. Si, pel contrari, el seu objectiu és adquirir terrenys amb l’objectiu de desenvolupar-los, podem fer l’estudi per vostè.

Gestió de l’edifici

Certificats d’eficiència energética

L’etiqueta energètica acredia oficialment el nivell de consum energètic d’un edifici o habitatge i, per tant, també n’acredita la despesa econòmica i les emissions contaminants. Per a l’obtenció de l’etiqueta energètica cal un certificat energètic tramitat per un tècnic competent i registrat.

Cèdules d’habitabilitat segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat acredita oficialment que un lloc pot ser utilitzat com habitatge en les condicions de salubritat i seguretat adequades, fins a un nombre màxim de persones per a l’obtenció d’una cèdula d’habitabilitat oficial en habitatges usats és necessari un certificat d’habitabilitat emès per un tècnic competent.

Legalització d’obres

El projecte de legalització d’obres serveix per legalitzar una edificació construïda sense llicència. Per a això, cal que la construcció a legalitzar compleixi amb la legalitat urbanística i les normatives d’edificació vigents en el moment de sol·licitar la legalització. En el cas que no compleixi amb aquestes normatives, serà necessari realitzar obres d’adaptació.

Certificats i projectes d’activitat per a llicències ambientals

Redacció de Projectes d’Instal·lacions i Obres Necessaris per Sol·licitar la llicència d’obertura i funcionament davant de l’administració. Tramitem la Documentació davant els organismes oficials, i seguim l’evolució del seu expedient fins a la obtenció de la Llicència Ambiental corresponent.

Canvis d’us d’edificis existents

El projecte de canvi d’ús serveix per canviar l’ús a què es destina un edifici, com podria ser convertir un edifici d’oficines en un edifici d’habitatges, o una part d’un edifici, com podria ser convertir un local en habitatge. Per a això, cal que el nou ús que se li vulgui donar a l’edifici o al local sigui compatible amb la legalitat urbanística i que l’edifici compleixi amb les normatives d’edificació que li siguin d’aplicació al nou ús.

Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut

La seguretat i salut dels diferents projectes, depèn de la coordinació de les diferents activitats de l’obra com a garantia que els contractistes i la resta d’entitats apliquin els principis bàsics de prevenció i seguretat laboral. Ens encarreguem de desenvolupar estudis i plans de seguretat i donem assistència tècnica en seguretat i salut laboral.

Inspeccions tècniques d’edificis d’habitatges (ite)

Les inspeccions tècniques dels edificis són documents destinats a diagnosticar possibles problemes en els elements dels edificis per tal de garantir la seguretat de les persones que hi són a dins i de les edificacions i persones veïnes per a la tramitació de les inspeccions tècniques és necessària la participació d’un tècnic competent.

Diagnosi d’edificis

La diagnosi d’un edifici és el document en el que es reflecteixen les conclusions extretes de la informació obtinguda d’un edifici mitjançant inspeccions, cales i anàlisis de proves. El principal objectiu de la diagnosi és determinar les causes de les patologies, valorar-ne la gravetat, i establir la urgència amb la que cal actuar-hi.

Informes i certificats

– Informes de compliment de normatives estructural, acústica, accessibilitat, protecció contra-incendis.
– Informe de lesions en edificis existents.
– Certificats de solidesa.
– Certificats de paraments exteriors.
– Certificats de divisió horitzontal.